Eacnamaíocht Bhaile

Fáilte chuig Ábhair Airgid – atá mar chomhthionscnamh idir an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).

Is láthair é seo inar féidir teacht ar acmhainní a bheidh cabhrach do mhúinteoirí iar-bhunscoile i ranganna atá ag tabhairt faoin Eacnamaíocht Bhaile sa tSraith Shóisearach nua.

Tá an áis foghlama seo curtha le chéile sa tslí gur féidir í a úsáid mar aonad foghlama amháin, nó mar chuid d’aonad atá bunaithe ar thorthaí foghlama éagsúla ón tsonraíocht.

Tabharfar aird faoi leith ar acmhainní pearsanta an scoláire, tabharfar deis do na scoláirí a scileanna cinnteoireachta a úsáid, agus cabhrófar leo an leas is fearr a bhaint as na hacmhainní seo ar bhonn laethúil. Aithneofar cineálacha éagsúla ioncaim agus caiteachais, a fhorbróidh tuiscint airgeadais na scoláirí. Pléifear cearta agus freagrachtaí an tomhaltóra freisin.

Eacnamaíocht Bhaile OneNote

Tá acmhainní ar fáil sa OneNote seo a bhaineann go sonrach le torthaí foghlama faoi leith ó Shonraíocht Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí.

An tSonraíocht

Sonraíocht Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí

Aonad 1 – Riachtanais agus Mianta

Leagtar béim ar riachtanais agus mianta san aonad seo – a chuirfidh ar chumas na scoláirí iad a aithint, agus idirdhealú a dhéanamh eatarthu.

Aonad 2 – Acmhainní agus Ioncam

Leagtar béim ar acmhainní agus ioncam san aonad seo.

Aonad 3 – Caiteachas

Leagtar béim ar chaiteachas san aonad seo. Caithfear súil ar chaiteachas na ndaltaí féin, mar aon le caiteachas teaghlaigh.

Aonad 4 – Ag Cruthú Buiséid

Díreofar ar chúrsaí buiséid san aonad seo. Caithfear súil ar na bealaí gur féidir buiséid a réiteach agus a mheas don mhaireachtáil neamhspleách.

Aonad 5 – An Tomhaltóir: Freagrachtaí

Leagtar béim ar fhreagrachtaí an tomhaltóra san aonad seo – a chuirfidh ar chumas na scoláirí iad a aithint, agus iad a chur i bhfeidhm ar bhealach praiticiúil.

Aonad 6 – An Tomhaltóir: Cearta

Leagtar béim ar chearta an tomhaltóra san aonad seo – a chuirfidh ar chumas na scoláirí iad a aithint, agus iad a chur i bhfeidhm ar bhealach praiticiúil.

Haven’t found what you're looking for?